A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
9

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Negyven szebasztei katonavértanúNegyven szebasztei katonavértanú (III. sz.) Licinius társcsászár idején (308–324) a XII. legio negyven keresztény katonáját letartóztatták, s felszólították hitük megtagadására. Valamennyien kitartottak Krisztus mellett. Halálos ítéletük értelmében ruhátlanul egy befagyott tó jegén állva kell majd várniuk a fagyhalálra. A hagyomány szerint a börtönben testamentumot írtak, arra kérve hittestvéreiket, hogy majd együtt temessék el őket.

Az ítélet végrehajtására márc. 9-én Szebasztéban került sor. A tó partján a kivégzők meleg vízzel telt üstöket helyeztek el... Amikor az egyik elítélt visszalépett, az őrség egy tagja ruháját gyorsan lerántva, azonnal a helyére állt.

Miután mind a negyvenen meghaltak, testüket a városon kívül elégették, hamvaikat beszórták a szomszédos folyóba.

Titokban vagy jó pénzért mégis sikerült valamit megmenteni maradványaikból. Kappadókiában Szt. Emmelia, Nagy Szt. Baszileiosz anyja építtette tiszteletükre az első templomot, s a vértanú katonák oltalma alá helyezte azt a monostort, amelyet leánya, Szt. Makrina alapított.

A negyven legionarius vértanú tiszteletére templom épült Palesztinában, Konstantinápolyban és Rómában is. 

Nüsszai Szt. Gergely (335–394u) püspök, metropolita, egyházatya. Nagy Szt. Baszileiosz és Szt. Makrina öccse. Megnősült, retorikát tanított, de rövid időn belül a bátyja által alapított pontusi monostorba vonult vissza. 371-ben Nüssza püspöke lett. 376-ban az ariánusok elűzték, s csak Valens császár (364–378) halála után térhetett vissza püspöki székhelyére. Az antiochiai zsinaton (379) választották meg Szebaszte metropolitájává.

Gazdag irodalmi örökséget hagyott az utókorra: áttetszően tiszta nyelvezete pontosan kifejezi mély gondolatait.

Methodius Confessor a' Duna mellett Evangeliomot prédikállott a kilentzedik Saeculumban. (Kalendarium, Kassa, 1754) – Szt. Metód, Sirmium érseke, Európa társ-védőszentje.

Római Szent FranciskaRómai Szent FranciskaRómai Szt. Franciska (1384–1440) családanya, a Szt. Benedek Oblátái közösség alapítója. Rómában született, korán megbarátkozott a zsoltárokkal, ismerte az Isteni Színjátékot és kora gazdag legendairodalmát. Fiatalon Lorenzo dei Ponziani hitvese lett, három gyermeket hozott a világra, de közülük csak egy fiú érte meg a felnőttkort.

Romba dőlt templomok, feltört sírok, törött emlékoszlopok jelezték Ladislao Durazzo nápolyi király 1404–1410 között Rómában véghezvitt pusztítását. A Ponziani család több tagja tevékeny részt vállalt Róma és a pápa védelmében. Francesca férje gyógyíthatatlan sérülést szenvedett, fia az ellenség fogságába esett. Házukat kirabolták, elhordtak minden mozdíthatót. A háromszoros ostrom után Rómát éhínség és pestis sújtotta. Francesca őrangyala kíséretében járta a várost, maga készítette gyógyírral, kenetekkel, élelemmel. Távol tartotta a mágusokat, a szélhámos haszonlesőket, papot keresett a haldoklók mellé, s imádkozott szünet nélkül.

1425-ben segítőtársaival és Bernardino Tolomei (aug. 21.) közreműködésével alapította meg a Bencés Obláták közösségét. Eleinte Francesca családi házában éltek, 1436-ban költöztek abba, a Capitolium tövében fekvő kétszintes épületbe, amely máig a bencés obláták központi háza. A ponziani házat kórházzá alakította. Ott hunyt el 1440 tavaszán. – „Róma Anyját” V. Pál avatta szentté 1608-ban.

Bolognai Szt. Katalin (1413–1463) klarissza apátnő, misztikus. Egy jól végzett szentgyónás után – tanította a klarissza újoncoknak – hét lelki fegyvert kell megragadnunk és szorgosan forgatnunk: a buzgóságot, a bizalmatlanságot saját magunk iránt, de bizalmat Istenben, a Krisztus kínszenvedésére s a halálra való emlékezést, a menny boldogságának gondolatát, végül a Szentírásban való elmélyedést. – 1712-ben XI. Kelemen avatta szentté.

Savio Szent DomonkosSavio Szt. Domonkos (1842–1857) A piemonti parasztcsaládban született fiút Don Bosco nevelte. Tanítványa kevéssel 15. születésnapja előtt hunyt el. Életrajzát maga Don Bosco vetette papírra. Savio Domonkos az egyháztörténelem legfiatalabb kanonizált szentje. – Boldoggá avatta XII. Pius 1950-ben, ugyanő kanonizálta 1954-ben.