A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
13

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Polieutus (†250/54) katonavértanú az örményországi Meleitinában. Fennmaradt görög nyelvű szenvedéstörténete egy ünnepi homília lehetett, amely idézi Polieutus vértanúságának egyik szemtanúját, Nearkhoszt. Mindketten a XII. legio fulminata katonái voltak Decius (249–251) vagy Valerianus (254–260) császár uralkodása idején. Polieutus barátjától hallott Krisztusról. Lelkiismeretére hallgatva nem engedelmeskedett azon császári rendeletnek, mely szerint a híres legio minden egyes katonájának nyilvánosan áldoznia kell az isteneknek. Magatartását hitvese, Paula sem tudta megváltoztatni. Gyors halállal kellett elveszejteni, nehogy lázadása másokra is átragadjon. Lefejezték. Nearkhosz fogta fel barátja kiömlő vérét. – Ereklyéit a konstantinápolyi Szt. Apostolokról nev. templomban őrizték.

Szent MartinianoszSzt. Martinianosz (†422k) remete, aszkéta. Fiatal korától a palesztinai Caesarea környékén élt szigorú elvonultságban. Számos kísértéssel kellett megküzdenie. Hogy elkerülje egy ráuszított romlott nő közeledését, távoli sziklás szigetre menekült. Dolgozott – kosarakat font – és imádkozott. De itt sem hagyták békén, ezért vándorútra kelt. Eljutott a távoli Athénbe is. Itt hamarosan megbetegedett, s érezve közeli halálát, egy templomban húzta meg magát; végigfeküdt a kövön s békében utolsót sóhajtott. Hazaért. Athén püspöke temette el. 

Szt. Leobardus (500u–593k) galliai reclusus. Szülei halála és tanulmányai befejezése után, hivatását keresve, elzarándokolt Tours-i Szent Márton sírjához. Ott született meg elhatározása: remete lesz. A közeli Marmoutier egy félreeső kunyhóját választotta ki magának, ott élt teljes remete-magányban. A Szentírás mellett, hála Tours-i Szt. Gergely püspök ajándékának, a nagy egyházatyák írásait tartalmazó kódexet (Vitae patrum) olvasva sajátította el a Krisztus-követés gyakorlati teendőit. 593 elején hunyt el.

Nemanja Szt. Sztyefan (1113–1200) Szerbia uralkodója. Életpályája több történelmi forrás alapján rekonstruálható. 1208-ban fia, Száva, a Sztudenyica-monostor Szabályzatának Előszavában írta meg először apja biográfiáját. 1216-ban másodszülött fia, Sztyepan készítette el a második életrajzot. Egy Dometianosz nevű athoszi szerzetes e kettőből alkotta meg a harmadik Vita (életirat) szövegét, beleszőve már a kialakult kultusz elemeit is.

A szerb Nemanja dinasztia alapítója a moldovai Ribnyicában született. Száműzetésben lévő apja a latin szertartás szerint kereszteltette meg. Miután a család hazatérhetett, orthodox keresztségben is részesült. Fiatal korában a szerb fejedelemség keleti részének kormányzása volt a feladata, I. Manuel Komnénosz (Árpád-házi Szt. Piroska/Eiréné bizánci császárné legkisebb fia) jóváhagyásával ehhez további szerb területeket csatolt. Fivéreivel folytatott küzdelme után ő lett a nagyzsupán. Magyar, velencei és német segítségre támaszkodva próbált szabadulni Bizánctól. 1172-ben Manuel katonai győzelme után részt kellett vennie a császár diadalmenetében, de vazallusként is megőrizte hatalmát. Manuel halála (1180) után a Balkán szláv népei is le akarták rázni magukról a bizánci uralmat. A szerb nagyzsupán 1182-ben részt vett III. Béla Bizánc elleni hadjáratában. Bár III. Béla 1185-ben békét kötött Angelosz Izsák császárral, a szerb nagyzsupán folytatta a bizánci fennhatóság elleni küzdelmet. Most a bolgárok segítségére támaszkodott. 1188/89-ben a harmadik keresztes hadjárat vezérével, a Balkánon átvonuló Barbarossa Frigyes császárral is kereste a kapcsolatot. Angelosz Izsák ekkor újabb hadjáratot indított a szerbek ellen; a Morava folyónál vívott csata (1190) a szerbek vereségével végződött. A békekötés értelmében Nemanja Szt. István másodszülött fia, István (ő lesz az első megkoronázott király!) feleségül vette a császár unokahúgát, Eudokia bizánci hercegnőt. István herceg a császártól a szebasztokrator (fenséges) kitüntető címet kapta. 1195-ben Angelosz Izsákot letették a trónról, helyét fivére, Alexander Angelosz (Eudokia apja) foglalta el. Az immár idős Nemanja Sztyefan 1196-ban fia javára lemondott a hatalomról.

A Sztudenyica-monostorban Simeon néven szerzetes lett. 1197 őszén elhagyta Szerbiát, s Athoszon vonult el fia, Ratko-Száva mellé. Szerzetesként hunyt el 1200-ban.

Szt. Sztyefan uralkodása idején elszánt küzdelmet folytatott a Bulgáriából Szerbiába szivárgó bogumilok ellen; több monostort épített, majd Athoszon a híres Chilandar felépítését támogatta. – A szerb orthodox egyház csodatevő szentként tiszteli, kultuszát elismerte a katolikus Egyház is.

Szász Boldog JordánSzász B. Jordán OP (1175/85–1237) A westfáliai Burghergben született, a párizsi egyetemen tanult. 1220-ban Szt. Domonkos követője, majd 1221-ben Lombardia tartományi elöljárója lett. 1222-ben Szt. Domonkos utódjává, a Prédikátor Testvérek második legfőbb elöljárójává választották. 1236-ban, a Szentföldről visszatérőben hajótörést szenvedett, életét vesztette.

Kormányzása idején a domonkosrendi kolostorok száma háromszázra emelkedett, a rendtagoké négyezerre. Csak magában Párizsban egyszerre 60 egyetemi hallgatót öltöztetett a rend fehér ruhájába! Ő tette közzé a Rend első Konstitúcióit, s ő lett az Alapító életének és a Rend addigi történetének krónikása. Rendjébe ő vezette be a Salve Regina éneklését. – Évszázados kultuszát XII. Leó pápa hagyta jóvá 1826-ban. 

Boldog Beatrix d'OrnacieuxB. Beatrix d'Ornacieux O.Carth (1260k–1303/9) karthauzi apáca. Tizenhárom éves korától élt Parmenie monostorában, 25 éves korában tette le ünnepélyes örökfogadalmát és részesült a szűzi konszekrációban. 1300 körül perjelnői megbízatással Eymeux alapításába küldték. Ott hunyt el nov. 25-én. – Kultuszát IX. Pius hagyta jóvá 1869-ben. 

Kunegundis, Magyarúl Kinga, Szűz, Margittal IV Béla Király leányával édes egy: kilentzven halottaknak feltámasztója. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Ricci Szt. Katalin OP (1522–1590) Firenzében született, 13 éves korában lépett be a pratói domonkos apácák kolostorába. 1560-tól haláláig vezette a közösséget. 

Ricci Szent Katalin