A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent DorotheaSzt. Dorothea szűz (†300k) és vértanú Társai. Diocletianus császárnak az egész Római Birodalomra érvényes keresztényüldöző parancsát Sapritius praefectus is lelkiismeretesen végrehajtotta a kappadókiai Kaiszareiában. Dorothea letartóztatása nem volt nehéz, mivel nyíltan megvallotta hitét. Minthogy a szokott fenyegetéssel majd kínzással nem tudta eltántorítani, Sapritius két hitehagyott nőre bízta, beszéljék rá, hogy áldozzon az isteneknek. Pontosan az ellenkezője történt. Dorothea meggyőző szavaira a két hitehagyott ismét megvallotta keresztény hitét. Sapritius dühében mindkettőt azonnal tűzhalálra ítélte. Dorotheát újabb kínzásnak vetette alá, majd elrendelte kivégzését. A kivégzőhely felé haladó lánynak egy fiatal legény hetykén odakiabált: „Krisztus menyasszonya, küldj nekem Jegyesed paradicsomából egy almát meg pár rózsaszálat.” „Megteszem” – hangzott a válasz.

A kivégzés előtt Dorothea letérdelt, s ekkor egy gyermek lépett eléje, kezében három alma és három rózsa. Dorotea kérte, vigye el Teofilnak. Utána lehajolt, s a hóhér fejét vette.

Teofil éppen társait szórakoztatta a történtekkel, amikor a gyermek kezébe nyomta Dorothea ajándékát. A fiú alig akart hinni a szemének, majd észbe kapott, s hangosan megvallotta: „Krisztus az egyetlen igaz Isten!” Barátai följelentették, Sapritius pedig azonnal kivégeztette. – Teofil vérkeresztséggel tett tanúságot keresztény hitéről. 

Szt. Melchu (487k), Szt. Muinis és Szt. Rioc (V. sz.) Az ír hagyomány szerint Szt. Patrik evangelizáló csoportjához tartoztak. Melchu Ardach vidékén működött, Bri Leith dombján templomot épített. Ősi források szerint előre látta Szt. Brigit születését, s amikor később ő adta rá a fátyolt, a szüzek szentelésének imája helyett, tévedésből a püspökszentelési imát mondta. – Ardagh egyházmegye központjában, Longfordban őriznek egy ősrégi pásztorbotot, amelyen Szt. Melchu neve látható.

Maastrichti Szt. Amandus (†676/84) püspök, a belgák apostola. Valahol Aquitania területén született, húsz éves korában Yeu-sziget monostorába lépett. Remeteként is élt, de lassan világossá vált előtte vándorprédikátori küldetése. A frank püspökök 639-ben püspökké szentelték, de meghatározott székhely nélkül. Maastricht, majd Liège területén működött. Leghosszabban a frízek és a flamandok között hirdette Krisztust. Vándorlása közben több monostort alapított. Lelki végrendeletében miserrimus peccator néven beszélt önmagáról. – Németalföld számos templomát szentelték Szt. Amand tiszteletére.

Szt. Brynolfus Algotsson (†1317) püspök. A svéd Västergötlandban élő nemesi család szülötte a família rangjának megfelelő kiváló képzésben részesült. Párizsban tanára volt többek között Aquinói Szt. Tamás!

Hazatérése után Linköping káptalanjának tagja, majd dékánja lett. 1278-tól immár Skara püspökeként tevékenyen részt vett hazája bonyolult politikai életében. Egyházmegyéjében új keresztény központokat létesített, hogy a legeldugottabb településre is eljusson Krisztus örömhíre. Magnus Ladula király (1273–1290) egyházellenes intézkedései miatt 1288-ban rövid időre el kellett hagynia híveit. 38 éves lelkipásztori szolgálata után 1317. febr. 6-án hunyt el. – Hátrahagyott írásai fontos kortörténeti dokumentumok. – Kanonizációja a XV. században történt meg. Tisztelete 1520-ig, a svéd protestáns korszak kezdetéig, általános volt az egész országban.

Kacsinyi Szt. Dorotea (†1629) özvegy, monacha. A Moszkva környéki Kacsiny városkában élt. Férje a lengyelek és litvánok elleni harcban esett el. A város monostorának romjai között az özvegy épségben talált rá az Istenszülő ikonjára. E kép körül szervezte újjá a szerzetesi életet. E monostorban hunyt el 80 éves korában.

Boldog Rosalie RenduB. Rosalie Rendu (1786–1856) irgalmas nővér. – Sokgyermekes egyszerű családban született. Gyermekkorára a francia forradalom sötét árnyai borultak. Első szentáldozáshoz egy éjjel, házuk pincéjének rejtekében járulhatott. Mindössze két évet járhatott iskolába. 16 évesen felvételét kérte a Páli Szt. Vince által alapított Szeretet Leányai Társulatba. Szerzetesi és eü. képzése után Párizs egyik legszegényebb negyedébe helyezték, ott szolgált 54 éven át. Leleményes segítőkészsége nem ismert határt: gyógyszertárat, kisiskolát, árvaházat, bölcsödét, munkáslányotthont és öregotthon nyitott. „Soha nem tudok olyan bensőségesen imádkozni, mint az utcán.” Ebben a szellemben nevelte a Társulat fiataljait. Az 1848-as forradalom idején félelem nélkül mászott fel a barikád mindkét oldalára, hogy összeszedje a sebesülteket. Élete utolsó két évében megvakult. Rövid betegség után hunyt el 70 éves korában. – Gyászolta őt egész Párizs. – Boldoggá avatta II. János Pál pápa 2003-ban.