A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
27

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Pollion (†304) lector, vértanú. Mihelyt megjelent Diocletianus császár keresztényüldöző rendelete, Probus, Sirmium (Szerém) kormányzója sietve hozzáfogott a parancs végrehajtásához. Elsőkként az Egyház szolgáit szedette össze. Így került keze közé Pollion lector (felolvasó a liturgiában) is. A jegyzőkönyv pontosan idézi Probus és Pollio párbeszédét, melynek vége természetesen a halálos ítélet lett. A Krisztusba vetett hitét megvalló férfit elevenen elégették.

Szt. Zita (1218–1272/8) szűz, a szolgálók védőszentje. Az itáliai Lucca várostól nem messze, Monsagrati falucskában született. A család nagy szegénysége miatt szülei már 12 éves korában szolgálónak adták egy luccai nemes házába. Szelídségével, szorgalmával elnyerte gazdája bizalmát; néhány év múltán házvezetőnő lett. Közel fél évszázados szolgálatát letéve, mindössze öt napos betegség után hunyta le szemét. 1652-ben testét még épen találták. – Évszázados kultuszát elismerve XI. Pius nyilvánította szentté 1935-ben.

Cattarói Boldog HosannaCattarói B. Hosanna OP (1493–1565) domonkos harmadrendi, reclusa. Kis montenegrói faluban, Kumanában született szegény, orthodox családban. A keresztségben a Katalin nevet kapta. Fiatalon elszegődött cselédnek egy cattarói nemes családhoz. Benső késztetésre katolikus lett. Egy nagypénteki beszéd hatására elhatározta, hogy Krisztus szeretetéért remeteként, teljes elzártságban fog élni. 1514-ben nyerte el püspöke engedélyét, hogy „elfalaztassék”. Csatlakozott a domonkosok harmadrendjéhez.

Hét éven át a Szt. Bertalan-kápolna mellett egy kis cellában élt, a legszigorúbb magányban, azután a Szt. Pál-templom mellett folytatta ugyanezt. Fél évszázados önkéntes rabságában csodálatos hatást gyakorolt a Velence uralma alatt álló, törökkel szomszédos város lakosságára. Elzártságában egyesíteni tudta a szemlélődést az apostoli igehirdetéssel. 1565. ápr. 27-én hunyt el

A XIX. század elején lebontották a Szt. Pál templomot, s az ekkor megtalált épen maradt testét a Szent Szűz templomában helyezték el. – Orthodox és katolikus keresztények egyformán tisztelik. – A keresztények egységét szimbolizáló Hosanna kultuszát XI. Pius hagyta jóvá 1927-ben. 

Pecserszkij Szent SztyepanPecserszkij Szt. Sztyepan/István (XI. sz.) monachus, püspök. Szt. Feodoszij, a kijevi barlangkolostor alapítójának tanítványa, majd 1074-től a kolostor igumenje. A liturgia iránt megnyilvánuló buzgalma és tevékeny szeretete miatt négy év múlva letették tisztségéből, sőt kiűzték a barlangkolostorból. Szent István első vértanú szavaival búcsúzott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül.” Klovban újabb közösséget alapított egykori mestere, Szt. Feodoszij szabályai alapján. 1091-től haláláig a volhiniai Vlagyimirban teljesített püspöki szolgálatot. Elhunyt 1094-ben. 

Fulltoftai Szt. Magnhild (XI. sz.), akit menye gyilkoltatott meg. Néhány adat a svédországi Lund érsekétől (†1228) származik. Az áldozatot Fulltoftában temették el, sírja fölé kis kápolnát emeltek, ahol hosszú ideig naponta mutattak be szentmisét. A XVIII. században Fulltofta környékén még mutogatták az ártatlanul meggyilkolt szent asszony sírkövét.

Canisius Szent PéterCanisius Szt. Péter S.J. (1521-1597) az első német jezsuita, 1549-ben az alapító kezébe tette le örök fogadalmát. A reformációt nem bírálgatta, nem vitázott, hanem tanított: Innsbruck egyetemén, Prágában, a schweizi Fribourgban. Az egyetemi tanárok és hallgatók védőszentje.

 

Boldog Nicolas RolandB. Nicolas Roland (1642–1678) a keresztény nevelés úttörője. A Gyermek Jézus Nővérei kongregáció tervét hosszú fizikai és lelki gyötrelmek után, halálos ágyán De La Salle kanonokra (ápr. 7.), a Keresztény Iskolatestvérek későbbi szent alapítójára bízta. Meghalt, mielőtt tervei megvalósulását láthatta volna. – Boldoggá avatta II. János Pál 1994-ben. 

Szt. Manuk Mechitar (1676–1749) az örmény bencés rend alapítója. Szebaszte városában született, Manuk névre keresztelték. Egy Harutiun nevű pap kezdte tanítani az örmény betűkre, írásra, olvasásra. Kezébe adta Nareki Szt. Gergely (febr. 27.) imáit, megismertette vele a zsoltárokat. Manuk tudta, hogy két fivére már a Van-tó melletti Lim-monostorban él. 15 évesen meggyőzte szüleit, vigyék el őt is a Szent Kereszt-monostorba. Felvették, Ananias igumen-püspök diakónussá szentelte. Ekkor kapta a Mechitár, „Vigasztaló” nevet. 1692-től Ecsmiadzinban tanult, 1693-ban már görög és szír egyházatyák műveit fordította örményre. Khorvirapban tett fogadalmat, azután a Szevan-tó szigetén néhány hónapot remete-magányban töltött. 20 éves korában pappá szentelték. Két évig tartó tanulmányútja végén vissza akart térni a Szent Kereszt-monostorba, de amikor megtudta, hogy Ananias igumen-püspököt elűzték, visszafordult. Útközben megbetegedett, a nikosziai Szt. Makariosz örmény monostorban várta ki gyógyulását. Barátságtalan légkör övezte, mert híre terjedt, hogy Aleppóban katolikus hitvallást tett.

Szent Manuk MechitarSzent Manuk MechitarLelkében ekkor már érlelődött egy nyugati típusú szerzet alapításának gondolata. 1698-ban beszélt erről először Karmir-Vank igumen-püspökének, de nem talált bíztatásra. 1700 nyarán néhány tanítványával a török fővárosba utazott, ahol Melkizedek, Róma-barát örmény pátriárka megadta neki a „vardapet” (tanító) címet, s ezzel engedélyezte, hogy bárhol prédikálhat az örményeknek. Tanítványai számára lefordította Kempis: Krisztus követése c. könyvét. Nemzeti és vallási viszályok miatt azonban életük veszélyben forgott. 1702-ben Szmirnán keresztül az itáliai Moreába érkeztek. A velenceiek barátságosan fogadták, s engedélyezték, hogy Modon városban monostort alapítson. Mechitár levélben kérte XI. Kelemen pápát: engedélyezze egy örmény szertartású szerzetesközösség alapítását. A pápa egyetlen feltételt szabott: fogadjon el egy egyházilag már elismert Regulát. Mechitár Szt. Benedek ősi Reguláját választotta.

1715-ben háború tört ki Törökország és Velence között. Velence vereséget szenvedett, Modon alapítása elpusztult. A velencei szenátus egy elhagyatott szigetet ajánlott fel a menekült szerzeteseknek. 1717-ben Mechitar birtokába vette az adriai San Lazzaro-szigetet. Közösségének kettős célt jelölt meg: tanítás és Isten igéjének hirdetése, hogy lelkileg megvilágosítsák az örmény népet. 1749. ápr. 27-én hunyt el. Örökségül a Szentírás örmény fordítását és örmény himnuszgyűjteményt hagyott népére. 

Szent Giuseppe MoscatiSzt. Giuseppe Moscati (1880–1927) a „szent orvos”. Beneventóban született régi nemesi családban. Orvosi diplomát a híres Nápolyi Egyetemen szerzett 1903-ban. Működését a „Gyógyíthatatlanok” nevű elmebeteg-intézményben kezdte. 1906. ápr. 4-én kitört a Vezúv, menekült a lakosság, a „gyógyíthatatlanokra” senki sem gondolt. Moscati doktor maga gondoskodott az épület kiürítéséről, addig dolgozott, mígnem minden beteg biztos helyre került. Az utolsó beteg kimentése után a hamueső alatt beszakadt az intézet tetőzete.

Hasonló személyes bátorságáról tett tanúságot 1911-ben, a Nápolyt és környékét sújtó kolera idején. Ebben az évben kinevezték a „Gyógyíthatatlanok” Intézmény igazgató főorvosává. Neki kellett vezetnie a laboratóriumot, az anatómiai részleget, az I. világháború éveiben pedig a tüdőbetegek és sebesültek osztályát. A kémiai fiziológia docenseként 1916-tól szaktanfolyamokat is vezetett. 1922-ben klinikai docensi kinevezést kapott. 32 tudományos munka szerzője. 1911-ben, egy nemzetközi konferencia alkalmával Budapesten is járt. Szakmai körökben a modern biokémia előfutárának tekintették.

Az orvosi tevékenységet papi szolgálatnak tartotta. Látva egy-egy betege állapotát, nem egyszer ő ajánlotta, hogy járuljanak a szentségekhez.

1927. ápr. 27-én reggel a szokott módon részt vett a szentmisén, végiglátogatta betegeit, – s váratlanul ott, a kórházban, elhunyt. Belépett az örök életbe. – Boldoggá avatta VI. Pál 1975-ben, kanonizálta II. János Pál 1987-ben. 

Boldog Maria Antonia BandresB. Maria Antonia Bandres (1898–1919) A Jézus Nővérei kongregáció fiatal szerzetese életét, a Megváltó Krisztus szenvedéseivel egyesülten, nagybátyja megtéréséért ajánlotta fel. – Boldoggá avatta II. János Pál 1996-ban. 

 

 

B. XXIII. János pápát és B. II. János Pál pápát 2014. ápr. 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján Ferenc pápa szentté avatta. 

II. János Pál pápa