A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
8

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Perpetuus (†490/1) Tours püspöke. Életének leghitelesebb forrása 475-ben megfogalmazott saját végrendelete. Tours püspökeként elődje, Tours-i (Pannoniai) Szt. Márton tiszteletére bazilikát épített, csodáit írásba foglalta. Ő maga is szenvedélyes szeretettel forgatta a Szentírást és a latin egyházatyák műveit. Halálának éve bizonytalan, kívánságának megfelelően testét Szent Márton sírja mellett helyezték el.

Szt. Redemptus (†586k) az itáliai Ferentina püspöke. Emlékét Nagy Szent Gergely őrizte meg a Dialogusok könyvében. Megemlékező soraiban felidézi Redemptus püspök látomását, melyben tudomására jutott a longobárdok fenyegető támadása.

Herma, Confessor, Dalmatiában. Püspök. (Kalendarium Kassa, 1754)

Szt. Hamazasp és Szt. Izsák (†786) vértanúk. Gagik Arcuni örmény herceg fiai. Armeniát ebben a században már a különféle arab törzsek tartották megszállva. Az örmények zendülésétől tartva Dvin város arab kormányzója lefogatta a két fiatal herceget, s hónapokon át rá akarta venni őket keresztény hitük elhagyására. A sikertelenségen feldühödve 786-ban mindkettőt lefejezésre ítélte. Az örmény keresztények mindmáig őrzik a két vértanú testvér szent emlékét.

Kölni Boldog Hermann JózsefKölni B. Hermann József O.Praem (1150/60–1241/52) Tizenkét éves korában lépett be a praemontreiek steinfeldi kolostorába, tanulmányait a németalföldi Mariengaarde kolostorában folytatta. Visszatérését követően az ebédlőben és a sekrestyében tevékenykedett, pappá szentelése után a környékbeli ciszterci és praemontrei kolostorokban teljesített lelkipásztori szolgálatot. Hovenben hunyt el, a húsvéti feltámadás ünnepe előtt néhány nappal. Testét steinfeldi kolostorában őrzik. Fennmaradt írásaiban a Gyermek Jézus és a Szent Szűz iránti áhítatos szeretete fejeződik ki. – Az Egyház 1958-ban hagyta jóvá évszázados kultuszát. 

B. Julie Billiart (1751–1816) a namuri Notre Dame apostoli kongregáció alapítója. Cuvillyben (Oise) élő családja segítésére fiatal korától kezdve a legnehezebb fizikai munkát végezte. 22 éves korában mindkét lába megbénult, ettől kezdve a köréje sereglő gyermekeknek katekizmust tanított. A francia forradalom idején papok rejtegetésével gyanúsították, barátai, hogy mentsék életét, Amiens-be menekítették. Ezekben a vészterhes években alakultak ki benne hivatásának, a keresztény nevelésnek körvonalai. Néhány társával együtt 1804-ben tette le szerzetesi fogadalmát. Ez az ünnep egyben talpraállását, gyógyulását is jelentette. 1805-ben Amiens külvárosában alapította meg az első iskolát. 1809-ben a város püspöke, hitelt adva ostoba rágalmaknak, megparancsolta, hogy hagyja el alapításának házát. A közösség ekkor költözött át Namurbe. Az alapító Julia anya 1816. ápr. 8-án hunyt el. – A leánynevelés misztikus alapítóját X. Pius avatta boldoggá 1906-ban.