A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

Szent NikétászSzt. Nikétász (+824) igumen, hitvalló. A bithiniai Caesareában született, fiatalon a Medikeion monostor szerzetese, 813-tól elöljárója (igumen) lett. Örmény Leó császár idején kiújult a képromboló eretnekség, Nikétász hű maradt az ikonok tiszteletéhez. Börtönbe került, csak 820 karácsonyán, Örmény Leó meggyilkolása után szabadult. A főváros egy kis monostroában húzódott meg, kemény aszkétikus életet folytatott 824. április 3-án bekövetkezett haláláig.
Testét a Medikeion monostorba vitték vissza. Élettörténetét egyik szerzetestársa hagyta az utókorra.

Hümnographosz Szt. Iószéph /Himnuszköltő Szt. József (816–886) Szicíliában született, családja az arabok támadásakor (827) a Peloponnészoszra menekült. 15 éves korában a thesszalonikéi Latoma-monostorba lépett. Mestere, Dekapoliszi Szt. Gergely 840-ben néhány tanítványával együtt magával vitte Konstantinápolyba. A Szt. Antipász-templom mellett kezdték meg a közösségi életet. A képrombolási harc idején Rómába küldték IV. Gergely pápához, nyújtson segítséget a tévtanítókkal szemben. A hajó azonban arab kalózok kezébe került, akik foglyaikat Krétára hurcolták, s 843-ban csak jókora váltságdíj fejében engedték el.
Visszatérve Konstantinápolyba, reclusus-életet folytatott a Szt. Antipász-templom mellett, majd abban a monostorban, amelyet még Aranyszájú Szt. János alapított. Bardasz caesar, mivel Iószéph a letett Ignatiosz pátriárka hűséges barátja maradt, 548-ban száműzte a krími Cherszonba. Hosszú évek múltán, csak 867-ben térhetett vissza a fővárosba.
Ekkor Makedón I. Baszileiosz (867–886) kívánságára elvállalta a Hagia Sophia őrzésének magas tisztségét. E székesegyházban szolgált haláláig. – Mintegy félezer rövidebb-hosszabb írása, költeménye maradt ránk.

Chichesteri Szent RichardChichesteri Szt. Richard (1197–1253) püspök. A jómódú brit fiatal Oxfordban, Párizsban és Bolognában végzett jogi tanulmányokat. 1235-ben hazatért, ekkor kinevezték az Oxfordi egyetem kancellárjává. Néhány év után a canterburyi érsek jogi tanácsadója lett. Franciaországban szentelték pappá, s máris várta Chichester püspöki széke. Szolgálata során megtapasztalta, mily keveset ér a jog a politikai életben: kemény összeütközésbe került III. Henrik királlyal (1216–1272). IV. Ince pápának kellett közbelépnie, hogy Richard püspök folytathassa szolgálatát: járja egyházmegyéjét, utolsó pénzdarabját is a szükségben lévőkre, az özvegyekre és árvákra fordítsa. Prédikációs körútján érte a halál, Doverben. – IV. Orbán avatta szentté 1262-ben.

B. Alexandrina di Letto O.Clar (1385–1458) Tizenöt éves korában kérte felvételét a klarisszák rendjébe. Nagyjából 23 év elteltével Folignoban alapított egy újabb kolostort, ő lett e közösség első apátnője. Ferences reformot vezetett be, amelyet V. Márton pápa támogatott, majd jóvá is hagyott.

Szt. Pavel, az Orosz (†1683), vértanú. Az orosz földet dúló krími tatárok ejtették foglyul, és adták el rabszolgának Konstantinápolyban. Egy keresztény kiváltotta, s visszaadta szabadságát. Pavel letelepedett, feleségül vett egy orosz lányt. A család viszonylagos békében élt. Egyszer, epilepsziás rohamában, miközben az Istenszülő templomához vitték, hogy gyógyulásáért könyörögjenek, az utcán azt kiáltozta, hogy ő moszlim! Két nap múlva törökök jelentek meg a templomnál, hogy számonkérjék: mit keres egy keresztény templomban. Nem hitték el, hogy magánkívüli állapotban volt, tehát nem tudta, kínjában mit kiáltozik. A férfit felesége oroszul erősítette hite megvallásában. A török bíró ekkor az asszonyt egy oszlophoz kötözve megostoroztatta, Pavelt pedig 1683 nagypéntekén lefejeztette.

Szent Luigi ScrosoppiSzt. Luigi Scrosoppi (1804–1884) oratorianus szerzetes, a Gondviselés Teatinus Nővérei kongregáció alapítója. – Kanonizálta II. János Pál 2001-ben.