A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
20

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent ParaszkévaSzent Paraszkéva

Szt. Paraszkéva (†67k) vértanú. Nero véres keresztényüldözése idején több társával együtt nyerte el a martyromság koronáját. Emlékét a görög egyházi hagyomány is őrzi. 

Aminszoszi Szt. Alexandra és Társai (†300k) vértanúk. Diocletianus uralkodása idején szenvedtek Krisztusért tűzhalált.

Bragai Szt. Martinus (515k–579) püspök. Pannóniában született, fiatalon néhány évet Palesztinában töltött: tanulta a görög nyelvet, tanulmányozta a görög és latin filozófusokat. 550 táján került a hispániai Galiciába, Dumióban monostort alapított, 556-ban a terület püspöke, majd 570-ben Braga érseke lett. Sokakat kimentett az arianusok közül, monostorokat alapított, jól szervezett intézményeket hozott létre. Nem tudjuk, milyen regula szerint éltek a monachusok, de érzékelhető a keleti lelkiség hatása. Az 572-ben tartott zsinat jegyzőkönyvéhez hozzácsatolt egy 84 cikkelyből álló törvénygyűjteményt; e kánonok némi teológiai és lelkipásztori módosítással a keleti egyházfegyelem alapjára épültek.

Írásai lelkipásztori felelősségtudatára vetnek fényt. Mirus királynak (570–583) ajánlott műve, a Formula vitae honestae Seneca gondolatait is visszhangozza. A négy sarkalatos erényt ajánlja a királynak, melyek nélkül elképzelhetetlen az igazságos kormányzás. Három írásában is foglalkozik a harag, a gőg és az alázat témájával. Legjelentősebb művének a püspöki lelkipásztori látogatások követelményeiről szóló művét tartják. Levélgyűjteménye elveszett, de megmaradt saját sírfelirata. Dumio monostorában helyezték nyugovóra. – Szt. Márton Összes Műveinek kiadása New Havenben jelent meg 1950-ben.

Lindisfarne-i Szt. Cuthbert (634k–687) ír püspök. Szegény családból származott, Oswin király idején katonáskodott. 651-ben Melrose monostorába lépett, 664-ben Lindisfarne monostorának perjelévé választották. Húsvét sokat vitatott dátumával kapcsolatban elfogadta a Whitby-i zsinat (664) végleges döntését, monostorában pedig bevezette Szt. Benedek Reguláját. 675-ben visszavonult Farne szigetére, de nem maradhatott a magányban, mivel 684-ben megválasztották Lindisfarne püspökévé. Ellenállását legyőzve a canterburyi érsek szentelte fel 685 húsvétján. 686 karácsonyán, érezve élete végének közeledtét, visszatért Farne-szigeti remeteségébe, ott hunyt el 687 márc. 20-án. Lindisfarne szerzetesei kanonizálták, azaz felemelték testét, és áthelyezték Durhambe. Első életrajza 700 körül keletkezett, 721-ben Beda Venerabilis versben és prózában is megörökítette a szent remete-püspök életét.

Szent IrmgardSzt. Irmgard (+851) Elzászban született, 821-ben I. Lothar király hitvese lett. 849-ben kolostort alapított Strassburgban. Mindmáig ő a város védőszentje.

Csáky Boldog Mór (Prokop P. grafikája) Csáky B. Mór O.P. (†1336) Mauritius Csáky, Ord. Praed. Váczi Templomba ajtók bé téve ment, ott világossággal környülvétetik. Fekszik Nagy Győrött, boldogúl ki-múlván Anno Christi 1336. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Csáky B. Mór 1280. körül született Ugod várában. A várban gyakran megforduló prédikáló szerzetesek példáját szerette volna követni, de apja, Csáky Demeter parancsára feleségül vette Aba Amádé nádor leányát, Albertát. Három évi boldog házasélet után szétosztották vagyonukat, és mindketten a domonkos rendbe léptek. Mórt apja fogságba vetette, ahonnan csak fél évi raboskodás után térhetett vissza rendjébe. Három évet Bolognában töltött, azután a Nyulak szigetére, majd Győrbe került. Lángoló szeretettel imádta az Eucharisztiát – ő gondozta az örökmécsest – szolgálta a szegényeket, békét szerzett a viszálykodók között. Győrben halt meg 1336-ban.

Krétai Szt. Müron, a Szabó (†1793) vértanú. A törökök által meghódított Kréta szigetén élt és dolgozott. Keresztény hite miatt megvádolták, és a török kádi elé hurcolták. Szabadságát csak hite megtagadása árán nyerhette volna vissza. Minthogy ezt elutasította, halálra ítélték. Kivégzésére indulva térden állva kérte édesapja áldását... Felakasztották.

Szent Maria Josefa SanchoSzt. Maria Josefa Sancho (1842–1912) Bilbaóban két sikertelen próbálkozás után 1871-ben alapította meg a Szerető Jézus Szolgálói kongregációt a kórházi és a házi betegápolás karizmájával. Már életében 43 közösség jött létre és szolgálta ezeket a „célszemélyeket”. – II. János Pál 1992-ben boldoggá, 2000-ben szentté avatta.