A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Nagy Szent Gergely pápaNagy Szt. Gergely pápa (540-604) egyháztanító. Az Aniciusok híres római nemzetségéből származik. Édesapja halála után édesanyja kolostorba vonult. Gergely 572-ben Róma prefektusa lett. néhány év múlva lemondott, s belépett a bencés rendbe. I.Benedek pápa hamarosan magához rendelte, s kinevezte konstantinápolyi követének; a nagyvárosban is egyszerű szerzetesként élt, teljesítette diplomáciai feladatát. 590-ben a római papság és nép pápává választotta. Gergely álruhában menekült Rómából, de felkutatták, és 590. szept. 3-án el kellett foglalnia Szt. Péter székét.  Leveleit így írta alá: "Isten szolgáinak a szolgája". Ő fektette le a jövendő pápai állam alapjait. Hatalmas irodalmi munkásságával az egész Egyház tanítójaként szolgált. Élete utolsó öt évét már ágyhoz kötötten töltötte; "Istennek konzula" 604.márc. 12-én tért meg szeretett Urához. - Az egyetemisták, az írók védőszentje.

Szigriáni Szt. Theophanosz Khronographosz (758k–817k) monostor-alapító, igumen, hitvalló. A vagyonos fiatalember korán megnősült, de néhány év múlva, hitvesével teljes egyetértésben, új útra tért. Felhasználva vagyonát, monostort alapított, maga is belépett. Felesége is a monasztikus élet mellett döntött. Mindez a képrombolás idején történt. Örmény Leo császár a képtisztelő Theophanoszt börtönbe záratta, majd két év múlva Szamothrákiába száműzte. Ott hunyt el 817/820 körül. Monacha hitveséről nincsenek adataink.

Szt. Szüméon, az Új Teológus (949k–1022) hitvalló. Konstantinápoly egyik legismertebb misztikusa. Életét tanítványa, Nikétasz Sztétatosz örökítette meg, ugyancsak ő gyűjtötte össze és másoltatta nagy mestere katekéziseit, etikai tanulmányait, leveleit és himnuszait.

Paphlagonia Galate nevű helységében született gazdag, nemesi családban. Már gyerekkorában Konstantinápolyba került, ahol ugyancsak jómódú nagyszülei gondoskodtak taníttatásáról. Elsőrangú képzést kapott. 14 éves korában be akart lépni a híres Sztudion-monostorba, de korára való hivatkozással az igumen elutasította. Huszadik éve körül egész életét meghatározó misztikus élményben részesült: az isteni Világosság és végtelen Szeretet látványa ragadta magával.

976-ban tért vissza szülőföldjére, de csak azért, hogy szüleitől búcsút vegyen. Utána belépett a Sztudion monostorba. Buzgó újoncidejét megzavarta az akkori apát ellenséges magatartása; átkerült a Szt. Mamasz-monostorba. Két év múlva pappá szentelték, majd röviddel utána, a pátriárka parancsára, igumen lett. Megújította az épületet, a közösséget. Reformjai ellen 30 monachosz fellázadt, a pátriárka száműzte valamennyit, de Szüméonnak sikerült visszatéríteni őket monasztikus családjukba. Az új pátriárka, II. Szergiosz nyomására Szüméon igumen 1005 körül lemondott. A képrombolás idején megfosztották ikonjaitól, 1009-ben száműzték Khriszopoliszba. Egy romos oratóriumban talált menedéket. Szergiosz pátriárkának innen írt köszönőlevelet... Még egyszer meg kellett jelennie a pátriárka előtt, aki, ismerve tudását, érsekké akarta szentelni. De mivel Szüméon továbbra is kitartott az ikonok tisztelete mellett, vissza kellett térnie a száműzetése helyére, ahol Szt. Marina tiszteletére monostort alapított. A támadások itt sem szűntek, ő pedig ezek közepette írta meg legszebb teológiai műveit (magyarul: Az istenismeretről és a teológiáról). 13 évi száműzés után hunyt el az általa előre megmondott napon.

Egyed, Esztergami Barát, Ordinis Minorum (Kalendarium, Kassa, 1754) A bejegyzés egy közelebbről nem ismert szent életű ferences testvérre emlékeztet, aki Assisi Ferenc követőjeként beírta nevét a magyar népi hagyományba.

Karthauzi Szt. Dionysios/Dénes O.Carth (1402k–1471) Doctor exstaticus. A Saint-Trond közeli Rijkel szülötte, a híres németalföldi Van Leewen família leszármazottja. Még be sem töltötte 20. évét, amikor jelentkezett Zelem karthauzi monostorába, kora miatt azonban elutasították. Kölnben folytatott további tanulmányokat, neve egy 1424-es egyetemi dokumentumban mint magister artium jelenik meg. Visszatért hazájába, ismét jelentkezett, s most már felvették a roermondi monostorba.

Kolosszális életművet alkotott. 1434 és 1457 között írott bibliamagyarázata 14 hatalmas kódexben olvasható. Összes műveinek száma 42. Nicolaus Cusanus bíboros, németalföldi pápai legátus felkérte tanácsadónak és útitársnak. 1446-ban a Grande Chartreuse általános káptalanja valami ismeretlen ok miatt elmarasztalta, 13 évvel később mégis megválasztották a Rend általános prokurátorává. Mozgalmas évek következtek; számos nehézség közepette megalapította s'Hertogen-Bosh új karthauzi monostorát. Vállalta vezetését is, de két év múlva visszatért roermondi monostorába. Hosszú, fájdalmas betegségben hunyt el.

Írásai azt bizonyítják, hogy jól ismerte a görög, a latin egyházatyákat, sőt az arab filozófusokat is, továbbá az aszkétika és a misztika jeles képviselőit.

A reformációt követő zavargások során Roermondot felgyújtották. Dionysius sírjának nyoma sem maradt.

B. Luigi Orione (1872–1940), az árvák atyja. Életművét az egész világon két szerzeteskongregáció folytatja: az Isteni Gondviselés Fiai, valamint a Szeretet Misszionárius Nővérei. 1965-ben exhumált testét épen találták. – Boldoggá avatta II. János Pál, ugyanő kanonizálta 2004-ben.