A nap szentjei

Hónap: 
június
Nap: 
27

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Alexandriai Nagy Szt. Kürillosz (†444) pátriárka, egyháztanító.

Üdvözlégy Mária, olthatatlan lámpa. Belőled született az igazság napja. – Üdvözlégy Mária, Istenanyánk, miattad prófétáltak az Ószövetségben, Miattad mondtak dicséretet a pásztorok az angyalok társaságában. – Üdvözlégy Istenanyánk, Mária. Belőled született a halál legyőzője és a pokol hatalmának lerombolója. Üdvözlégy Mária, Istenanyánk. Általad virágzott fel és gyulladt ki a feltámadás szépsége. Üdvözlégy Istenanyánk, Te vagy minden hívő lélek megmentője.” (Részletek a 471-ben, az Efezusi zsinaton elhangzott beszédéből) 

Alexandriai Nagy Szent KürilloszAlexandriai Nagy Szent KürilloszAlexandriai Nagy Szent Kürillosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurki Szent HemmaGurki Szt. Hemma (983–1070) A stájerországi Sann gróf hitvese 1016-ban özvegyen maradt, fiát, Wilhelmet 1036-ban meggyilkolták. A hatalmas vagyon úrnőjeként elsősorban a rászorulókat segítette, továbbá két monostort alapított: monachusok számára Admontban, monachák számára Gurkban. Ő maga is apáca lett, 1070 előtt hunyt el. Hivatalos szentté avatására csak 1938-ban került sor. Tisztelete főképp Karintiában és Szlovéniában terjedt el. 

 

 

 

 

 

 

Szent László király (Somogyi Gy.)Szent László király (Prokop P.)Szent László király (1040–1095) I. Béla és Richezza lengyel hercegnő fia, Vazul unokája lengyel földön látta meg a napvilágot. Családja 1048-ban került Magyarországra. László feltételezett első feleségének nevét nem ismerjük, második feleségétől, Adelheidtől született Szent Piroska (aug. 13.) nevű leánya. László herceg 1068-ban Kerlésnél döntő szerepet játszott a Salamon uralkodása alatt betört besenyők legyőzésében. A mogyoródi csatában bátyját, Géza királyt védte meg Salamon ellen. Géza halála után, 1077-ben koronázták meg. László király élete nagyobb része harcban telt el: az uzok, a kunok és a besenyők ellen. Közben megszervezte az ország közigazgatását, egyházi zsinatokat tartott, törvényeket hozott, templomokat rakatott, monostorokat épített (Szentjobb, Somogyvár). 1083-ban, az első magyarföldi szenttéavatás alkalmával (István, Gellért, Imre, Zoerard és Benedek) László közkegyelmet hirdetett, ismét megbocsátott az ellene támadó Salamonnak. 1089-ben létrehozta a zágrábi püspökséget. A legenda szerint „folytonosan böjtölt és imádkozott, népe bűnei miatt zokogott, s szíve oltárán eleven áldozatként önmagát ajánlotta Istennek.” 1095. júl. 29-én hunyt el. Somogyvárott temették el, majd testét 1113. után átvitték Váradra. Sírja igazságosztó fórum és zarándokhely lett. – Az európai hírű magyar lovagkirályt III. Celesztin pápa kanonizálta 1192-ben.

A fej-ereklyéjét rejtő hermát a győri székesegyházban őrzik. – Szent Lászlót a székelyek saját védőszentjüknek tartják. A magyar katonák századokon át Jézus és Szent László nevével rohantak a hazánkat fenyegető ellenségre.

Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet,
Légy ereje, pajzsa gyengeszívű népednek.
Ingadozó lelkek, sok csapással vertek
Tőled kérnek védelmet. 

 

Boldog Marguerite BaysB. Marguerite Bays (1815–1879) stigmatizált misztikus. Szerény földműves családban született a svájci La Pierraz faluban. 15 éves korától a szabás-varrás mesterségét sajátította el. Otthon varrt a szomszédoknak és az ismerősöknek, segítette hat testvérét. A hozzá betérő gyermekeknek a maga egyszerű módján katekézist tartott, a nagyobbakat készítgette a házaséletre és az édesanyai hivatásra. Megszervezte a szegények és öregek látogatását. 35 éves korában bélrák következtében halálát várták. A Szent Szűzhöz fordult azt kérve, gyógyítsa meg, vagy olyan szenvedést adjon, amely hasonlóvá teszi a Megfeszítetthez. Felgyógyult, de ettől kezdve megmagyarázhatatlan kínok gyötörték. Minden pénteken végigszenvedte a passiót. E gyötrelmek közepette hunyt el Jézus Szíve ünnepén délután 3-kor. – Az egyszerű keresztény varrónőt II. János Pál avatta boldoggá 1995-ben.