A nap szentjei

Hónap: 
május
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Thesszalonikéi Szt. Helikonisz (†244k) szűz, vértanú. Görög szenvedéstörténete szerint Gordianus császár (238–244) idején Birodalom-szerte folyt a keresztényüldözés. Helikonisz hitük megtartására buzdította Korinthosz keresztényeit. Elfogták, de a sorozatos kínzások után csodával határos módon még mindig életben maradt. Végül lefejezték.

Szent GermanusSzt. Germanus/Germain (†576) Párizs püspöke. Barátja, Venantius Fortunatus rajzolta meg életpályáját. Germanus az V. század végén született Autunben. Tanulmányait Avallonben végezte, majd másfél évtizeden át remete életmódot folytatott. Agrippinus püspök figyelt fel rá, diakónussá, majd pappá szentelte.

556 táján került Párizs püspöki székébe, abban az időben, amikor Clotar és Caribert, majd utódaik vad harcot vívtak egymással a hatalomért. Szerencsére ismerte Clotar hitvesét, Szt. Radegundot (aug. 13.), általa próbálta csendesíteni a háborúzó feleket.

Nyolcvanas éveiben hunyt el; az általa korábban megreformált Szt. Symphorianus-monostor kápolnájában helyezték nyugovóra. – Párizs Szt. Germain-de-Près negyede őrzi szent püspöke emlékét. 

Szt. Ubaldesca (1136–1206) johannita szerzetesnő. Betegápoló Pisában, a johanniták Szent Ágoston Regulája szerint élő közösségének tagja. 15 éves korától szinte haláláig végezte a betegápoló szolgálatot. Első életrajza Firenzében jelent meg 1588-ban.

Szt. Szofronyij (†1510) monachus, bolgár vértanú. A Szófia közelében fekvő Penkovecs helységben született, egy Duna-menti monostorban élt. Rablók bárdcsapásai alatt halt meg 1510-ben. Két évvel később teste teljes épségben került elő. A bolgár hagyomány számos csodájáról ad hírt.

Rosztovi Szt. Ignatyij (†1288) A róla szóló életrajzi feljegyzés-gyűjtemény az észak-orosz irodalom egyik legrégebbi szövege. A jóval később keletkezett Vita nem tartalmaz újabb konkrét adatokat.

A rosztovi Epiphania-monostor igumenjét 1262-ben szentelték városa főpásztorává. A meg-megújuló mongol támadások idején 26 éven át szolgálta a rábízottakat. Kitűnt a szüntelenül viszálykodó hercegek békítésében. Székvárosában monostort alapított a Szentháromság tiszteletére, s azzal a szándékkal, hogy a karéliai finn törzsek térítésére onnan induljanak majd a misszionáriusok. 1288. máj. 28-án hunyt el; a Mária Mennybevétele-székesegyházban temették el. Kultuszát az orosz egyház hivatalosan 1547-ben hagyta jóvá. Liturgikus zsolozsmája a XVI. században készült el.

B. Thomas Ford (†1582) vértanú. Angol protestáns családban született és nőtt fel. Oxford tudós irodalomtanáraként vált ismertté. 1570-ben, nem tudjuk milyen hatásra, római katolikus lett, 1573-ban pappá szentelték. Öt évig működött anélkül, hogy valaki is elárulta volna. Edmund Campion (dec. 1.) rejtekhelyén akadtak rá. Összeesküvés vádja alapján ítélték el. A hírhedt londoni Towerben végeztek vele: felakasztották. – XIII. Leó avatta boldoggá 1886-ban.

B. Robert Johnson (†1582) vértanú. A római Germanicum-Hungaricum kollégium hallgatóját (1572–74) 1576-ban szentelték pappá. Négy év adatott neki, hogy hazájában szolgálja az üldözött római katolikusokat. 1580. júl. 12-én fogták el, 22 hónapi börtön után tíz „felségsértő” társával együtt felakasztották. – Boldoggá avatta XIII. Leo 1888-ban.

Boldog Lodovico PavoniB. Lodovico Pavoni (1784–1849) a Szeplőtelen Szűz Fiai kongregáció alapítója. Nagy politikai és társadalmi forrongások korában élt: francia forradalom, jakobinusok mozgalma, napóleoni francia, majd 1814-től osztrák uralom. Lemondva az egyházi karrier lehetőségéről, a viharos kor áldozatainak, a szegényeknek szolgálatát választotta. Fiatalok számára Bresciában szakiskolát létesített, s ebben kiemelt helyet biztosított a nyomdaipari szakmának. Évek munkája eredményeképp az iskolából könyvkiadó vállalat született. Don Pavoni mezőgazdasági iskolát is tervezett, 1841-ben pedig intézményeit megnyitotta a süketnémák számára. 1843-ban alakult meg az ipariskolákban működő felnőtt fiatal és lelkes oktatók közössége. XVI. Gergely 1846-ban hagyta jóvá a Mária Fiai kongregációt. Luigi Pavoni 1847. dec. 8-án tette le szerzetesi örökfogadalmát. Ezzel az alapítással a szerzetesi élet új távlata nyílott meg: fogadalmas testvérek, akik nem papi szolgálatot teljesítenek, hanem szakmunkát végezve nevelnek. – Don Pavonit, Don Bosco előfutárát, II. János Pál avatta boldoggá 2002-ben.