Kik vagyunk

A társult tagok

olyan férfiak és nők,

 - akik teljesebb életre vágynak,

 - akik törekednek arra, hogy mélyebben megismerjék az evangéliumi értékeket és megvalósítsák azokat életükben;

 - akik vágyódnak az imádságos életre, az Istennel való mélyebb egységre és akaratának teljesítésére

 - akikben szeretet és elkötelezettség van azok iránt, akik szükséget szenvednek, különösen a fiatalok, a nők és a szegények iránt;

 - akik szeretnének részt venni az iskolanővérek küldetésében, miközben továbbra is a maguk választotta életformát folytatják.
 

 

A Magyar Tartományban a 2000. év jelentette a kezdetet.

 

Az alakuló évek után 2006. augusztusában 12-en tettek először egy évre ígéretet. Ígéretükben valamennyien személyeset fogalmaztak meg. Konkrétumot, amit egy évre biztosan tudnak és akarnak is vállalni, amellett, hogy teszik a dolgukat azon a helyen, ahol élnek, miközben lelkiekben egymással és az iskolanővérekkel is közösségben vannak.

 

Jelenleg Budapesten, Körösladányban, Szegeden és Szekszárdon működik csoport.

"Azok a szerzetesközösségek, amelyek lelkesíteni és bátorítani tudják a világiakat,

hogy világi hivatásuk és eltérő életmódjuk szerint

megosszák intézményük karizmáját,

meghívhatják őket, hogy a karizma és a misszió alkalmazásának

újabb módjait fedezzék fel."

(Testvéri élet közösségben, 70. Róma 1994)

 


Ígérettétel

Az ígéret

Imádkozzunk Istenhez, mennyei Atyánkhoz, az állhatatosság kegyelmének adományozójához testvéreinkért, akik ma az Egyház színe előtt ígéretet tesznek.
Tekints kegyesen, Urunk rájuk, akiket gondviselésed terve szerint Fiadnak közvetlenebb követésére hívtál! Engedd jóságosan, hogy az irántad való szeretet útján, amelyen annyi buzgósággal elindultak, állhatatos szeretettel mindvégig kitartsanak! Amen

 

1. Az ígéret szövege

Én, .......... a Szentlélek ösztönzésére, teljesebben kívánom élni keresztségi fogadalmamat azáltal, hogy a Boldogasszony Iskolanővérek karizmáját élem.

Ezért ígérem, hogy 1 évig az Iskolanővérek Társult Tagságához fogok tartozni, és a következők szerint élek.

 - elmélyítem személyes és közösségi imaéletemet,
 - hetente elmondom a társult tagok imáját,
 - törekszem arra, hogy személyes életemben és az emberek szolgálatában Jézus Krisztus evangéliumát örömmel, Boldog Terézia anya lelkiségéhez hűen éljem. Ez a törekvésem kifejeződik abban, hogy............ (az ígéretet tevő által választott konkrét tevékenység).

Fogadj el engem, Istenem, ígéreted szerint, hogy éljek, és Mária szellemében azt tegyem, amit mondasz nekem. Ámen.

 

          Dátum:..................................                                                     ................................
                                                                                                                      társult tag

 

2. A tartományfőnöknő válasza

A Szentlélek meghívására válaszolva mi, a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának tagjai szívesen látunk Kongregációnk társult tagjaként. Ígérjük, hogy megosztjuk veled

karizmáinkat,

lelki örökségünket,

küldetésünket és szolgálatunkat,

megélt tapasztalatainkat.

Gazdagodunk azokkal az adottságokkal, amelyeket megosztasz velünk Isten országának építésére.

Folytassuk együtt az Evangélium lelkiségének megélését úgy, ahogy Jézusról nevezett Boldog Terézia anya tette

  

Dátum:..................                                                                   .................................

                                                                                                            tartományfőnöknő

 

3. A társult tagság szimbólumainak átadása

 • Fogadjátok a társult tagok jelvényét és viseljétek annak jeleként, hogy ezentúl az iskolanővérekkel együtt járjátok az Örömhír hirdetésének útját.
 • Fogadjátok a Szabályzat egy példányát, hogy hűséges megtartása által eljussatok az élet teljességére, a tökéletes szeretetre.
 • Fogadjátok Boldog Terézia anya életrajzát, az ő életének példája segítsen benneteket az Evangélium naponkénti megélésében.
 • Fogadjátok a gyertyát, az élő láng emlékeztessen titeket az élő közösségre, amellyel összekapcsolódtatok.

 

4. Hívek könyörgése

Szerető és Gondviselő Atyánk!

Krisztus Urunk húsvéti szent titkához kapcsolva ünnepeljük testvéreink ígérettételét. Kérünk, hallgasd meg kéréseinket, melyeket Jézus Krisztusnak, az evangéliumi élet szerzőjének közbenjárása által hozunk eléd!

 1. Köszönjük testvéreinket, akik ma ígéretet tettek. Köszönjük, hogy Lelked által vágyat ébresztettél bennük a Veled való egyre bensőségesebb életre, és arra hívtad őket, hogy az Evangéliumot Boldog Terézia anya lelkiségével összhangban éljék.
 2. Könyörgünk testvéreinkért, hogy nyitottak legyenek átformáló szeretetedre, képesek legyenek mindent az evangélium fényében látni, és higgyenek az állhatatos szeretet gyógyító erejében!
 3. Könyörgünk testvéreinkért, hogy félelem nélkül, derűs lélekkel éljenek és hűségesen megtartsák Neked tett ígéretüket.
 4. Könyörgünk családjukért és minden hozzátartozójukért, hogy életüket benned bízva, a megbocsátás és a kölcsönös szeretet megtartó erejében éljék.
 5. Könyörgünk a világ különböző országában élő valamennyi társult tagért, hogy életük középpontjába mindig Téged helyezzenek, és hivatásukat követve igazi tanúságtevőid legyenek a világban.
 6. Könyörgünk mindazokért, akiket meghívó szereteteddel megszólítasz és hozzánk küldesz, hogy társult tagokként bátran vállalják küldetésüket!
 7. Könyörgünk nemzetünk lelki megújulásáért. Add, hogy a szerzetesi közösségek, a plébániák, a keresztény családok és minden keresztény közösség a Te jelenléted és szereteted vonzó és hatásos jeleként éljen.
 8. Magunkért is könyörgünk Urunk. Segíts minket, hogy az a nagylelkűség, amellyel a társult tagok alapítónk lelkiségét megélik a világban, felhívás és bátorítás legyen számunkra, hogy mi is egyre hitelesebben megéljük azt, mint szerzetesek.

 

 

Mennyei Atyánk!

Tekints jóságosan kéréseinkre, és add meg, amit közös imádságban kértünk most ígéretet tett testvéreink, nemzetünk és a magunk számára! Krisztus a mi Urunk által. Amen.

 

 

 

 


A társult tagok imája

 

Szentháromság egy Isten!
 
Te vagy létezésünk ajándékozója, 
     a tiszta öröm és a teljes béke.
A Veled való végérvényes egyesülésre teremtettél minket.
Látod életünket, látod napjainkat. 
Látod, hogy megsebzett szívünk tele van nyugtalansággal, 
     mégis mennyire vágyik a Veled való mélyebb közösségre,
     a szeretetre.
Lelked által vágyat ébresztettél bennünk, 
     hogy az evangéliumot 
     Boldog Terézia anya lelkiségéhez hűen éljük,
     és örömmel hirdessük. 
Köszönjük.

Rád bízzuk magunkat, 
     mert csak a Te vezetéseddel válhatunk azzá,
     amire teremtettél minket. 
     Kérünk, bocsásd meg bűneinket!
Hajolj le hozzánk, és emelj közel magadhoz minket,
     hogy szeretetedben gyógyuljon és erősödjék az életünk!
Segíts bennünket,
     hogy képesek legyünk mindent az evangélium fényében látni, 
     és higgyünk az állhatatos szeretet gyógyító erejében!
Támogass minket kegyelmeddel,
     hogy mindig a kiengesztelődésért és az egységért küzdjünk, 
     bárhol is vagyunk!
Alakítsd ki bennünk a készséget,
     hogy a figyelem és a nyitottság magatartásában
     Máriát kövessük, és egyszerűen éljünk!
Vezess minket a Te akaratod szerint,
     hogy mindazzal, amik vagyunk, és amit teszünk,
     hirdetni tudjuk országod örömhírét!
Segíts, hogy hűségesen megtartsuk Neked tett ígéretünket,
     és ne csüggedjünk el a hozzád vezető úton!

Rád bízzuk közösségünket,
     mert csak a Te erődben tudja hivatását betölteni,
     és napról-napra növekedni. 
Kérünk, formáld kapcsolatunkat, 
     hogy egyre inkább a kölcsönös megbecsülés,
     az imádságos lelkület 
     és a testvéri egység jellemezzen minket!
Adj nekünk bátorságot és kitartást,
     hogy félelem nélkül, derűs lélekkel éljünk.!
Adj tiszta látást,
     hogy azt tegyük, amivel Te bízol meg bennünket,
     és így igazi tanúságtevőid legyünk a világban!
Töltsd el meghívó szereteteddel egyre több ember szívét,
     hogy közösségünk tagjaiként bátran vállalják küldetésüket!
Áraszd bőségesen megszentelő szeretetedet 
     valamennyi iskolanővérre,
     hogy életük középpontjába mindig Téged helyezzenek,
     és szolgálatuk által az élet és a remény jelei legyenek!

Rád bízzuk családunkat, hazánkat, 
     mert csak Te tudsz igazi védelmet nyújtani 
     bizonytalan világunkban.
Kérünk, maradj mindig velünk, 
     hogy otthonaink a kölcsönös egymásra figyelés, 
     a megbocsátás, az öröm 
     és a lelki növekedés helyei legyenek!
Szabadítsd meg népünket a széthúzástól, 
     és áldj meg minden magyart! 
Segíts minket, hogy Téged követve földi életünk végén 
     megérkezzünk az üdvösségbe, 
     és örök otthont találjunk Nálad! 
Dicséret, tisztelet és dicsőség Neked! Ámen.

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség...

 

Az ima szövege letölthető formátumban